So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Năm 4

 • Q106

  Ngày đăng:17:55:48 17-05-2016

  请写一篇议论文

  参考题目: (3)《如何对待朋友》(坦率直言还是委婉言辞地发表自己的想法)

 • Q112

  Ngày đăng:17:55:48 17-05-2016

  请写一篇议论文

  参考题目: (3)《如何对待朋友》(坦率直言还是委婉言辞地发表自己的想法)

 • Q115

  Ngày đăng:17:55:48 17-05-2016

  请写一篇议论文

  参考题目: (3)《如何对待朋友》(坦率直言还是委婉言辞地发表自己的想法)

 • Q104

  Ngày đăng:00:42:50 14-05-2016

  二、请写一篇议论文

  参考题目:(1)《入网写博客的好与坏》

 • Q97

  Ngày đăng:00:32:22 14-05-2016

  一、请写一篇说明文

  参考题目:(1)《我家乡的名胜古迹》

                   (2)《我家乡的本族习俗》

  要求:被介绍的的事物特点要突出;文章所提供的知识要准确;

               文章条理清楚;语言简洁平实;数字在500字左右